Statut PTS "Oświata"

§ 1. Nazwa, siedziba, rok sprawozdawczy, sąd właściwy
1. Towarzystwo nosi nazwę:
Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata” T.z.
Jest Towarzystwem zarejestrowanym.
Rejestracja nastąpiła dnia 26.10.1989 r. w Sądzie Grodzkim Berlin Charlottenburg.
Nr Rejestru towarzystw – 10016 Nz
2. Towarzystwo ma swoją siedzibę w Berlinie
3. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
4. Sądem właściwym jest kompetentny sąd grodzki w Berlinie.
§ 2. Cel i zadania
1. Celem Towarzystwa jest nauczanie języka polskiego, historii, geografii Polski zamieszkujących w Berlinie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie kultury polskiej.
2. Towarzystwo pomaga dzieciom i młodzieży w nauce języka niemieckiego oraz w pokonaniu problemów zaistniałych podczas integracji.
3. Towarzystwo pomaga przy organizowaniu wymiany młodzieży, jak również przy organizowaniu wyjazdów kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
4. Celem Towarzystwa obok kształcenia młodzieży jest kształcenie dorosłych i służenie im pomocą w procesie integracji.
5. Towarzystwo współpracuje z niemieckimi i polskimi władzami oświatowymi i administracyjnymi, włączając się w proces integracji europejskiej.
6. Towarzystwo współpracuje z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach, a w szczególności z organizacjami Polaków w Berlinie.
§ 3. Wyższa użyteczność publiczna i społeczna
1. Towarzystwo realizuje wyłącznie cele wyższej użyteczności publicznej w rozumieniu rozdziału „Cele ulg podatkowych”, popierając przede wszystkim kształcenie i opiekę nad młodzieżą oraz kształcenie dorosłych.
2. Działalność Towarzystwa prowadzona jest bezinteresownie i nie ma na celu osiągnięcia własnych korzyści materialnych i gospodarczych.
3. Środki materialne Towarzystwa mogą być wykorzystane tylko na cele zgodne ze Statutem Towarzystwa. Przynależność do Towarzystwa nie uprawnia do jakichkolwiek świadczeń z jego środków. Nikt nie może czerpać korzyści ze świadczeń Towarzystwa sprzecznych z jego celami, ani też uzyskiwać niewspółmiernie wysokiego wynagrodzenia za świadczone na rzecz Towarzystwa usługi.
4. W przypadku rozwiązania lub anulowania Towarzystwa albo zmiany dotychczasowego celu, majątek jego, za zgodą urzędu finansowego odpowiedzialnego za stowarzyszenia, zostanie przekazany na rzecz Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Berlin e. V.

§4. Nabycie członkostwa Towarzystwa
1. Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele Towarzystwa. Osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia nie posiada ani czynnego, ani biernego prawa wyborczego.
2. Wniosek o wstąpienie do Towarzystwa należy wnieść pisemnie do Zarządu Towarzystwa. Zarząd decyduje o przyjęciu na członka poprzez pisemne oświadczenie. W przypadku odrzucenia wniosku Zarząd nie jest zobowiązany poinformować zainteresowanego o powodach swojej decyzji.
§ 5. Ustanie członkostwa
1. Członkostwo ustaje w wypadku:
a. śmierci
b. wystąpienia z Towarzystwa (zob. Ustawa 2)
c. wykluczenia z Towarzystwa (zob. Ustawa 3)
d. skreślenia z listy członków (zob. Ustawa 4)
2. Wystąpienie z Towarzystwa następuje przez pisemne oświadczenie wobec Zarządu. Wystąpienie może nastąpić tylko na końcu roku sprawozdawczego, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Członek może być wykluczony z Towarzystwa, jeżeli ze swojej winy w rażący sposób naruszył cele Towarzystwa. O wykluczeniu decyduje Walne Zgromadzenie Członkow, przy czym do podjęcia decyzji wymagana jest ? oddanych głosów. Członek ten musi przed wykluczeniem otrzymać możliwość ustosunkowania się do postawionych mu zarzutów przed Walnym Zgromadzeniem Członków
4. Członek może być skreślony z listy członków, jeżeli pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia zalega z zapłatą rocznych składek członkowskich. Skreślenie może zostać uchwalone przez Zarząd, tylko w przypadku, jeżeli od wysłania drugiego upomnienia zawierającego informację o grożącym skreśleniu  upłynął okres dwóch miesięcy
§ 6. Składki członkowskie
1. Z chwilą przyjęcia na członka Towarzystwa należy uiścić wpisowe. Od członków pobierane są poza tym roczne składki.
2. Wysokość i termin płatności wpisowego oraz rocznych składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków.
3. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach opłaty i składki całkowicie lub częściowo darować lub odroczyć.
§ 7. Środki materialne Towarzystwa
1. Towarzystwo gromadzi środki materialne, które są niezbędne do realizacji jego zadań poprzez określone w § 6 opłaty oraz składki jak również poprzez ofiary oraz datki wspierające.
2. Ofiarodawcy oraz osoby wspierające Towarzystwo same określają wysokość tych świadczeń.
3. Zarząd decyduje o przeznaczeniu środków materialnych w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (zobacz § 14)
§ 8. Prawa i obowiązki członków
1. Członkowie mają prawo do udziału we wszystkich imprezach Towarzystwa na warunkach ustalonych szczegółowo przez Zarząd.
2. Członkowie są zobowiązani do aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa.
§ 9. Organy Towarzystwa
Organami Towarzystwa są:
1. Zarząd
2. Rada Pedagogiczna
3. Komitet Rodzicielski
4. Walne Zgromadzenie Członków
§ 10. Zarząd
Zarząd Towarzystwa w rozumieniu paragrafu 26 BGB (Kodeksu Cywilnego) tworzą:
1. Przewodniczący
2. Pierwszy Zastępca Przewodniczącego
3. Drugi Zastępca Przewodniczącego
4. Sekretarz Zarządu
5. Skarbnik
6. Przewodniczący Rady Pedagogicznej
7. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego
Towarzystwo jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu. Zarząd wykonuje wszelkie czynności prawne zgodne ze statutem Towarzystwa. Uchwały z posiedzeń Zarządu, odbywających się co trzy tygodnie, sporządzone będą w formie pisemnej z podpisem dwóch członków Zarządu.”
§ 11. Kompetencje Zarządu
1. Zarząd jest kompetentny we wszystkich sprawach Towarzystwa z wyjątkiem tych, które ustawa lub statut przekazuje innym organom Towarzystwa.
Do jego zadań należą przede wszystkim:
a. przygotowanie i zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz opracowanie porządku dziennego
b. wykonywanie postanowień Walnego Zgromadzenia Członków
c. opracowanie budżetu, prowadzenie księgowości oraz opracowanie sprawozdania rocznego
d. podejmowania uchwał o przeprowadzeniu i planowaniu nauczania oraz imprez Towarzystwa
e. podejmowania uchwał dotczących przyjęcia nowych członków, skreślenia z listy oraz przyjmowania oświadczeń o wystąpieniu z Towarzystwa
2. We wszystkich sprawach o szczegółowym znaczeniu Zarząd powinien uzyskać uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 12. Wybór i kadencja Zarządu
1. Członkowie Zarządu od 1 do 5 są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków na okres dwóch lat, licząc od daty wyborów i pełnią jednak swoje funkcje do czasu wybrania ich następców. Każdy z nich wybierany jest imiennie. Wybór Przewodniczącego Rady Pedagogicznej reguluje § 14. Wybór Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego reguluje § 16.
2. Dla członków zarządu 1 do 5 wraz z ustaleniem członkostwa w Towarzystwie kończy się również pełnienie funkcji członka Zarządu.
3. Z chwilą wcześniejszego ustąpienia jednego z członków Zarządu, Zarząd może wybrać na pozostałą część kadencji w miejsce ustępującego jego następcę.
§ 13. Posiedzenia i uchwały Zarządu
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, które zwoływane są przez przewodniczącego, a w przypadku niemożności zwołania przez niego, przez pierwszego zastępcę przewodniczącego, a w przypadku niemożności zwołania przez niego, przez drugiego zastępcę przewodniczącego.
Porządek dzienny winien być wcześniej podany do wiadomości.
Między zwołaniem a terminem posiedzenia powinien być zachowany okres jednego tygodnia.
2. Zarząd może podejmować uchwały w obecności co najmniej pięciu członków Zarządu. Przy podjęciu uchwały decyduje większość oddanych ważnych głosów. Przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos zastępcy przewodniczącego.
3. Zarząd może przyjąć pisemną formę podjęcia uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zaakceptują sprawę, w której należy podjąć uchwałę.
§ 14. Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna pomaga Zarządowi.
1. Rada Pedagogiczna składa się ze wszystkich członków Towarzystwa, którzy jako nauczyciele aktywnie realizują cele Towarzystwa.
2. Rada Pedagogiczna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przy wyborze obowiązuje odpowiednio § 12.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej podaje do wiadomości Zarządowi skład Rady Pedagogicznej.
§ 15. Zadania i cele Rady Pedagogicznej
1. Zadania Rady Pedagogicznej:
a. sporządzanie i realizacja planów nauczania
b. sporządzanie i realizacja planów opieki nad młodzieżą i planów integracyjnych.
c. sporządzanie i realizacja planów w zakresie szkolenia dorosłych
d. uczestniczenie w innych działaniach Towarzystwa, które związane są z jego celami.
2. Rada Pedagogiczna jest odpowiedzialna przed Zarządem za całokształt działalności dydaktycznej.
3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej zaprasza na jej posiedzenia przedstawiając jednocześnie porządek dzienny obrad.
4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie z działalności dydaktycznej Towarzystwa.
5. Rada Pedagogiczna jest uprawniona do powoływania specjalnych podkomisji do poszczególnych zadań. Uchwały, które związane są z kosztami wymagają akceptacji ze strony Zarządu.

§ 16. Komitet Rodzicielski
1. Komitet Rodzicielski jest wybierany na okres 2 lat przez wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają na lekcje prowadzone przez Polskie Towarzystwo Szkolne „Oświata”, bez względu na członkostwo w Towarzystwie.
2. Komitet Rodzicielski składa się co najmniej z pięciu osób.
3. Komitet Rodzicielski wybiera ze swego grona przewodniczącego, który na mocy swego urzędu jest również członkiem Zarządu z pełnym prawem głosu.
4. Komitet Rodzicielski współpracuje ściśle z Radą Pedagogiczną i Zarządem
§ 17. Walne Zgromadzenie Członków
1. Na walnym zgromadzeniu członków każdy pełnoprawny członek Towarzystwa posiada jeden głos.
2. Walne zgromadzenie Członków jest kompetentne w następujących sprawach:
a. wykluczenie członków
b. wybór i odwołanie członków Zarządu zgodnie z § 10 nr 1-4
c. podjęcie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Towarzystwa
d. ustalenie wysokości opłat członkowskich (wpisowego, składki rocznej)
e. zatwierdzenie ustalonego przez Zarząd budżetu na następny rok sprawozdawczy, przyjęcie sprawozdania rocznego Zarządu i udzielenie mu absolutorium
f. wybór na okres dwóch lat rewizorów
Rewizorzy maja prawo do przeprowadzania w każdej chwili kontroli kasy i księgowości Towarzystwa.
§ 18. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
1. Co najmniej raz w roku, możliwie w pierwszym kwartale, powinno się odbyć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
Jest ono zwoływane przez Zarząd, w trybie pisemnym, z zachowaniem dwutygodniowego terminu. Wraz z zawiadomieniem Zarząd przesyła proponowany porządek dzienny.
2. Każdy członek może najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem pisemnie, wobec Zarządu zgłaszać uzupełnienia do porządku dziennego obrad i składać wnioski.
§ 19. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków
1. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jeżeli zostało zwołane zgodnie z przepisami statutu.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków.
3. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Zgromadzenia i protokolant.
4. Wnioski o zmianie statutu lub celu Towarzystwa, a także o rozwiązaniu Towarzystwa wymagają większości ? głosów obecnych członków Towarzystwa.
5. Zaproszenie na walne zgromadzenie członków zawierać będzie zarówno dotychczasowe jak i nowe wersje odpowiednich punktów statutu.

§ 20. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków należy zwołać:
jeżeli przeciwko Zarządowi lub przynajmniej jednemu z jego członków zostanie postawiony uzasadniony wniosek o odwołanie przez czterech członków Zarządu lub przynajmniej 1/5 uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa, to znaczy osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia
§ 21. Wejście w życie
Powyższy statut wchodzi w życie na podstawie uchwały III-go Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z dniem 27.09.1991 roku. Nowo wybrany  Zarząd będzie zobowiązany do opracowania polskiej wersji statutu i opublikowania obu wersji w formie broszury obu wersji.

 Aktualizacje statutu: 26.01.2001, 01.08.2005, 12.05.2007, 27.04.2008, 25.03.2012