Zapowiedzi

Kongres naukowy w Soest

          „WIELOJĘZYCZNOŚĆ   WE   WSPÓŁCZESNEJ   EUROPIE”

                         KONGRES  NAUKOWY  W  SOEST

 

W dniach 8-9 grudnia 2012 w  Północnej Nadrenii Westfalii w Soest  odbył się kongres naukowy zorganizowany przez Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech  „Wielojęzyczność we współczesnej Europie. Znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji językowej”. Honorowy patronat kongresu objął Premier Północnej Nadrenii Westfalii - Hannelore Kraft oraz Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

W oficjalnym otwarciu kongresu udział wzięli: Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Sylvia Löhrmann - Minister do Spraw Szkolnych Północnej Nadrenii Westfalii.

Konferencja trwała  dwa dni  i zawierała  wykłady teoretyczne  m.in.: „Dwujęzyczność niemiecko-polska na tle wielojęzyczności europejskiej”, „Język ojczysty a wielojęzyczność...” jak  i  wyniki badań nad młodzieżą dwujęzyczną w Niemczech - „Wielojęzyczność i sukcesy w szkole” oraz „O uświadomieniu roli języka polskiego w osiąganiu biegłości w językach obcych; Reprezentacja języka w mózgu”- badania od strony medycznej.

Wszystkich uczestników kongresu łączył jeden najważniejszy cel, aby wspierać rozpowszechnienie języka polskiego w systemie niemieckiej edukacji.

Dorota Sowiński

 

 

Wybory 2012W dniu 23 września 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego Towarzystwa. 
Zebranie trwało prawie 6 godzin. Wybory poprzedziły sprawozdania Zarządu, Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego za zeszły rok i długa ożywiona dyskusja na temat spodziewanych zmian. Zainteresowanych odsyłamy do protokołu z zebrania. 

Wybraliśmy nowy Zarząd w składzie:

  • Przewodnicząca: Barbara Rejak
  • Wiceprzewodniczący: Jakub Nowak
  • Wiceprzewodnicząca: Dorota Sowińska
  • Sekretarz: Anna Jas
  • Skarbnik: vacat

Szczególne podziękowania należą się odchodzącym członkom Zarządu: Joannie Trümner (sekretarz od 2000), Ferdynandowi Domaradzkiemu (wiceprzewodniczący, od 2000 przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego) oraz Krystianowi Cichowskiemu (skarbnik od 2007) za ich wieloletnią ofiarną pracę na rzecz Towarzystwa. 

Relacja: Remigiusz Fiedler, 26.09.2012